Nyhedsbreve om mit politiske arbejde i Herning Kommune

Fra tid til anden sender jeg nyhedsbreve ud med sidste ny fra mit byrådsarbejde. Du kan nemt komme med på listen som modtager af mit nyhedsbrev.


26, august 2021

Nyt fra mit byrådsarbejde

Mandag var hele dagen afsat til Byrådets møde om det kommunens økonomi og det kommende års budget. Sidste år indgik Byrådet et 2-årigt budgetforlig for 2021-22, og derfor skulle vi i år ikke igennem den normale budgetforhandling, men forligskredsen blev enige blev enige om en ny tillægsaftale med enkelte, men vigtige justeringer til budgettet. 

Det gælder i særlig grad ældre og socialområdet. Social-og sundhedsudvalget får tilført 11 mio. kr., så vi får løst vores udfordring fra 2020.

Derudover løftes udvalgets ramme permanent med 5 mio. kr., og fra 2025 er der nu afsat yderligere 22.6. mio. kr., som skal dække driften af det stigende antal plejeboligen til den tid.

Og i tilgift er det aftalt, at det øgede tilskud, kommunen modtagen fra staten til ældreområdet krone for krone skal bruges på vores ældre.   

Det er rigtig godt! Som socialudvalgsformand er jeg rigtig, rigtig glad for den øgede bevilling, der her kommer vores ældre og socialområdet til gode.

Derudover er der også stor grund til at glæde sig over, at tillægsaftalen afsætter 3 mio. kr. mere om året til minimumsnormeringer på børneområdet, som vi skal have fuldt indfaset i 2024.

Altså penge til øget velfærd.

Endelig er der i tillægsaftalen afsat en mio. kr. til el-ladestandere og 0.5. mio. til øgede driftsudgifter ved vores haller of idrætsanlæg.

Nu bliver budgetændringerne sendt i offentlig høring, og så bliver de efterfølgende behandlet på de kommende byrådsmøder.

Tirsdag aften var der byrådsmøde!

Det blev et ganske kort et af slagsen. Men historisk i Herning kommune. For det var Dorte West første byrådsmøde i borgmesterstolen. Det klarede hun med bravour!

Der var også velkommen til et nyt medlem af Byrådet, nemlig Mette Guldberg, som er indtrådt som suppleant for Rasmus Norup.

Du kan læse nærmere ind i referatet her:  https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=24-08-2021/Dagsorden(ID2368)/dagsorden.xml

Dagsordenen var kort med kun 19 sager, heraf 4 lukkede, og ikke mange sager gav politisk debat.

Pkt. 131 Lokal plan for solcelleanlæg ved Gindeskovgård, Hessellundvej

Projektet er meget gennemarbejdet. Jeg tror, de fleste er enige om, at solceller ikke er kønne at se på i landskabet, men det løses ved beplantning rundt om arealet. Samtidig er der taget højde for, at vildtet kan færdes. Solceller supplerer vindmøller godt i vores fremtidige energiforsyning, når vi som kommune skal arbejde frem mod at være CO2 neurale i 2030

Pkt.  128-130 Nye lokalplaner for boliger.

Det går rigtig godt med grundsalget i Herning kommune.

År til dato er der solgt 121 byggegrunde. Til sammenligning blev der i 2019 solgt 81 grunde, og i 2020 var antallet 106.

Den store efterspørgsel gør, at vi skal være på forkant med at planlægge nye udstykninger. For politikken er, at der skal være ”varer på alle hylder” i forhold til byggegrunde i vores kommune.  De nye lokalplaner giver mulighed for nye udstykninger i Tjørring og Sunds.

Og så til det eneste punkt, som gav nogen debat i salen:

Pkt. 133 Forslag fra Dansk Folkeparti.

Erling Præstekjær, DF, benyttede sin ret som byrådsmedlem til at stille et forslag direkte til Byrådets behandling, om at partierne skulle enes om, ikke at ophænge valgplakater til kommunalvalget. Begrundelse at det er resursespild og ikke bæredygtigt i henhold til FNs Verdensmål. 

Konklusion på punktet: Sagen blev drøftet, men ingen tilslutning til forslaget.

Der var sympati for tanken om at passe på resurser og bæredygtighed.

Enighed også om, at forslaget, hvis det skulle have nogen gang på jord, er stillet alt for sent, eftersom alle partier må formodes for længst at have bestilt valgplakaterne.

Flere byrådsmedlemmer gjorde også opmærksom på, at det ikke er en beslutning, som kan tages i byrådssalen, eftersom der er partier, som ikke er repræsenteret. Derfor bør det være en evt. drøftelse mellem alle organisationer, om opstiller i god tid før kommende valg.

Og netop demokratiet er meget vigtigt at have for øje i den debat.

Vi har et velfungerende demokrati i Danmark, som vi kan være glade for, men som vi også skal passe godt på. Det er tydeligt, når vi kikker ud i verden – i disse dage ikke mindst med de hjerteskærende udsigter for Afghanistan.

Valgplakater er sikkert ikke kønne – men vi ved, de virker. Både i forhold til den enkelte kandidat, og også til at gøre opmærksom på, at vi alle skal til stemmeurnerne. Dermed er de i mine øjne også en del af, at vi gør mest mulig opmærksom på det lokale demokrati, og at flest mulige benytter deres stemmeret.

Der er helt bestemte regler for, at de kun må ophænges i 3 uger op til et valg, så det er til at overse, hvor længe vi skal se på dem.

I Venstre har vi bestilt genanvendelige valgplakater. Det betyder, at de efter brug kan afleveres på genbrugspladsen i en container specielt til valgplakater. Når det er så specifikt sorteret, kan materialet genanvendes.

…….Og så lidt fra ugens andre gøremål:

Aktivitetscentrenes mange aktiviteter og tilbud er i gang efter Corona.

Jeg har været til åbning både hos Toftebo i Hammerum, og onsdag hos Holtbjerg Aktivitetshus. Det er simpelthen så positivt, at vi nu kan mødes igen. Det er tydeligt, at der er et stort behov for, at aktiviteterne, både motionshold og alle de mange tilbud om aktivitet og samvær, kommer i gang igen. De sidste 1,5 år har for mange – ikke mindst de, som er alene og har svært ved at komme ud – været en svær periode, Det kan også have betydet, at ikke alle har lige let ved at finde energien og måske trygheden i at komme ud til aktiviteter udenfor hjemmet igen. Så der  er heller ingen tvivl om, at der er en stor opgave i at hjælpe hinanden med, at komme tilbage i aktivitet og fællesskaberne igen. Jeg er imponeret over de mange frivillige, der gør en kæmpeindsat for at skabe aktiviteter og tilbud. Det foreningsliv og engagement er vi faktisk meget priviligerede  med i Herning kommune.

De nye el-busser er klar i Herning.

De 14 spritnye el-busser er kommet til Herning og er snart klar til at køre ud på ruterne.  

Der har været fortjent stor fokus på bæredygtighed i udskiftningen fra dieseldrevet til el.

Jeg har også bla. Sammen med Handicaprådet være meget optaget af, hvordan vi fik installeret et system og rampe, så kørestolsbrugere, rollatorer kan bruge vores bybusser. For bæredygtighed handler for mig også om at øge tilgængeligheden for handicappede.  Derfor var det også både spændende og festligt i går, da jeg sammen med Formanden for Handicaprådet, Birgit Jonassen, var med på Bytoften i Tjørring til prøvekørsel og præsentation af busserne og teknikken i, hvordan man som handicappet kan komme ind i bussen, fastspænde sin kørestol osv.

Der var fest, lagkage og prøvekørsel for alle beboerne. Det var også lejligheden til, at alle de mange forskellige køretøjer kunne prøve systemet af, så det der skal justeres, forhåbentlig kan løses, inden busserne skal køre ud. 

Det var alt for nu.

Bedste hilsner

Anne Marie Søe Nørgaard

_____________________________________________________________________

2. marts 2020

Det blev til endnu et Coronabyrådsmøde hjemme ved spisebordet

I aftes holdt vi byrådsmøde med 34 punkter på dagsordenen.

Igen var vi af corona-omstændighederne henvist til at afholde mødet digitalt.

Der er absolut ingen fordele ved den mødeform til hverken byrådsmøde eller de politiske udvalg, men sådan er det desværre lige nu, forhåbentlig går vi snart imod bedre tider. Det trænger vi alle meget til.

Jeg er sikker på, at der også vil være meget læring af det, vi nu har været igennem. Således også i forhold til at bruge de digitale møde-former. Jeg må konstatere, at det er en nødløsning til politiske møder og forhandlinger. Men jeg er også sikker på, at der er mange andre sammenhænge, hvor det har vist fordele og er effektivt til møder. Fx er kommuneplanen lige nu i offentlig høring.

Kommuneplanen bliver revideret en gang i hver 4 års byrådsperiode, og det er den helt overordnede planlægning og retning for, hvordan vores kommune skal udvikle sig. Hvor udstykker vi nye byggeområder. Hvordan planlægger vi byudviklingen, i Herning, centerbyer, landsbyer. Det åbne land, altså natur, landbrug, fritidsmuligheder. Erhvervsudvikling og uddannelsesmuligheder i kommunen. Hvilken retning og visioner har vi på klima- og miljøområdet, herunder også planlægning om den vedvarende energi, sol, vind, biogas mm., altså den grønne omstilling.

Det bliver der lige nu afholdt en række borgermøder om. 2 er allerede afholdt, digitalt. Det har været en stor succes, hvor vi må konstatere over 100 deltagere pr. gang med stor spørgelyst, hvilket er væsentligt flere, end der ellers for 4 år siden deltog i de fysiske møder.

I eftermiddag er det næste møde om temaet Grønt Danmarkskort.

Du kan nå endnu måske at være med på de næste møder:

https://kommuneplan2021.herning.dk/borgerinddragelse

Og så til dagsordenen fra byrådsmødet

 Du kan læse hele dagsordenen her:

https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=02-03-2021/Dagsorden(ID2364)/dagsorden.xml

og som altid lidt om nogle punkter:

pkt. 21. Flere nye og attraktive ungdomsboliger i Herning By

Her godkendte vi opførelse af 54 ny ungdomsboliger i Dalgasgade. Herning skal være en attraktiv uddannelses by, så flere unge vælger at uddanne sig i Herning – og forhåbentlig også efter endt uddannelse at søge ud i jobs hos Hernings virksomheder.   Vi er de senere år lykkedes med at tiltrække flere spændende uddannelser til Herning. Et vigtigt element i, at unge vælger Herning som uddannelses by, er uden tvivl også, at der er attraktive boliger og et spændende uddannelsesmiljø, derfor er der også bygget mange ungdomsboliger i Herning by, og nu altså yderligere 54.

pt. 28. Nyt stort solcelleanlæg ved Haderup dækker 60.000 husstandes el-forbrug.

Her behandlede vi et lokalplanforslag, som giver mulighed for at opføre et stort solcelleanlæg ved Gindeskovgård på 190 hektar. I det store areal indgår 53 hektar natur, som bliver   friholdt til faunapassager.

Den vedvarende energi er et vigtigt led i den grønne omstilling. 190 hektar med solceller er et rigtig stort område. Det er valgt, fordi der er meget spredt bebyggelse. Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM) og den viser, at den store miljøforbedrende gevinst langt overskygger ulemper, og at flora og fauna fortsat vil kunne trives i området.

Rent visuelt er solceller jo ikke kønne i landskabet, derfor skal beplantning omkring skærme for indkig til arealet.

I min verden er der ingen tvivl om, at det er den rette vej og et stort bidrag til, at vi med vedvarende energi reducerer CO2. Anlægget her vil som nævnt producere energi svarende til 60.000 husstande, og fortrænge 154.000 ton CO2 årligt.

Med opstillingen af solceller følger også en forpligtelse for opstillerne til at indbetale 42.000 kr. pr. megawatt til den grønne puljeordning. Konkret giver det i denne sag ca. 6.9 mio. kr., som fortrinsvist skal bruges til grønne tiltag og projekter i nærområdet for solcelleanlægget.

Sagen er nu sendt i 8 ugers offentlig høring, inden den behandles igen i Byrådet.

Pkt. 29. Håndværker kollegium ved Herningsholm Erhvervsskole

En rigtig god lokalplan sag, hvor vi skaber mulighed for, at der ved Herningholm Erhvervsskole kan opføres et håndværkerkollegium med 70 boliger. Det skaber gode rammer for unge, der vil tage en håndværksmæssig uddannelse. Der skal bygges 8000 m2 i tæt sammenhæng med Herningsholm Campus. Fælles faciliteter overtil undervisningsarealer, kreative arealer. Det bliver et stort aktiv for håndværksuddannelserne i Herning.

Pkt. 36. Trafiksikkerhedsfremmende tiltag

En sag fra teknik- og miljøudvalget, hvor byrådet endelig godkendte frigivelse af 791.000 kr. til tiltag, som skal fremme trafiksikkerheden ikke mindst for de bløde trafikanter. 2 af tiltagene gennemføres i forbindelse med, at Herning Vand gennemfører kloakseparering. Det gælder Sinding Hovedgade, hvor der nu er bevilge 250.000 kr. til hastighedsdæmpende tiltag og gode krydsningsforhold for alle trafikantgrupper. Og tilsvarende Sunds Hovedgade/Skivevej, hvor der er bevilget 121.000 kr.

Pkt. 37. Naturpleje og naturgenopretning

Her frigav Byrådet 580.000 kr. til 5 gode naturprojekter. Langt den største del af pengene går til etablering af helårsgræsning i Knudmosen og naturprojekter i Præstbjerg. I teknik- og miljøudvalget har vi arbejdet med den sag, og jeg er ikke i tvivl om, at vi her får rigtig meget godt, både naturpleje, men også mulighed for gode oplevelser for mange borgere.

Corona har bragt mange flere borgere ud at gå ture i de mange fine områder, vi har i Herning kommune. Det er rigtig godt. Her er Knudmosen og Præstbjerg også blandt det meget besøgte. Jeg var selv for nylig en tur rundt på de fine stier i Knudmosen, og ”hilste” også på den fine flok af små dexter-køer og kalve, der nu græsser derude. Rolige og tillidsfulde dyr. På byrådsmødet gav en af mine gode byrådskolleger med et smil udtryk for ønsket om flere vilde dyr, moskus, vildheste mv. Jeg tror nu mere på, at vejen frem er robuste små køer, måske islænderheste, får osv., så områderne bliver afgræsset, og mange borgerne også er helt trygge ved at færdes der. 

Pkt. 42. Hvad betyder vedligeholdelse af okkeranlæg for vores vandløb?

Okkeranlæg lyder måske ikke så spændende, men de er vigtige for vores vandløb.  Vi har i Herning kommune mange okkeranlæg, som har til opgave at opsamle okker, så det ikke forurener vandløbene. For at disse okkeranlæg virker efter hensigten skal de med jævne mellemrum oprenses. Det er dyrt, men en meget vigtig del af at opretholde et godt vandmiljø i vores vandløb. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat yderligere 700.000 kr. til den indsat, og det betyder, at der kan oprenses nu 10-12 okkeranlæg i 2021.

Det var alt for denne gang, tak fordi du læste med.

De bedste hilsner
Anne Marie Søe Nørgaard